• ഓഫീസർ
  • ഫാക്ടറി എൽ

ഹായ് ശപഥം ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഉൽപ്പാദനം, വിൽപ്പന, സേവന സംയോജിക്കുന്നു ഒരു വിദേശ വ്യാപാര കമ്പനിയാണ്.

എക്സലൻസ് ബിസിനസ് തത്ത്വചിന്തയും അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ ഉപഭോക്താക്കളെ സേവിക്കാനുള്ള സേവന പതിയത്തക്കവണ്ണമാണ് ലൈൻ, ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് ...

പെയിന്റിംഗ് ജോലി നാം ചെയ്യുക

നമ്മൾ എന്തു