• មន្រ្តី
  • លីត្ររោងចក្រ

សម្បថ Hai បានត្រេឌីងខូលធីឌីគឺជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយនៅបរទេសដែលរួមបញ្ចូលការផលិត, ការលក់និងសេវាកម្ម។

ស្របនឹងទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មនៃឧត្តមភាពនិងគោលការណ៍សេវានៃការបម្រើអតិថិជនអស់ពីចិត្ដយើងបានផ្តល់នូវអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញគ្រួសារទីផ្សារដែលមានតម្លៃទាប ...

ការងារថ្នាំលាបដែលយើងធ្វើ

អ្វីដែលយើងធ្វើ